>> Obligatorisk ventilationskontroll

Från och med 1 januari 2018 är det lagstadgat med regelbunden ventilationskontroll  i de flesta byggnader.

Syfte

Syftet med bestämmelserna om obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystemet fungerar. OVK ska genomföras dels innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk och dels regelbundet vid återkommande tillfällen. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant som också ska ge förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen.

Ansvar

Det är byggnadens ägare som ska se till att OVK utförs och anlitar en sakkunnig kontrollant. Funktionskontrollanten måste vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Byggnadens ägare är inte bara ansvarig för att OVK utförs, utan ansvarar även för att fel och brister åtgärdas efter besiktningar och kontinuerligt mellan besiktningar.

Nedan hittar du hur ofta OVK skall utföras för olika typer av byggnader.
  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader oavsett typ av ventilationssystem ska kontrolleras vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda, med eller utan värmeåtervinning, ska kontrolleras vart tredje år.
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med självdragsventilation eller med fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda, med eller utan värmeåtervinning ska kontrolleras vart sjätte år.
Boka obligatorisk ventilationskontroll

Har du frågor eller vill boka en ventilationskontroll?
Kontakta Kenth Tapio, 018 526763, kenth@hp.ax

Du kan även läsa mer om Obligatorisk ventilationskontroll på Lagförslag från Ålands landskapsregering LF 20/2016-2017